Heeft het internationaal recht het overleefd of heeft de westerse politieke klasse het de nek omgewrongen?

Door Craig Murray


Door te concluderen dat er een plausibele zaak tegen Israël is, behandelde het Internationaal Gerechtshof met minachting het argument van Israël dat de zaak verworpen zou moeten worden omdat het zijn recht op zelfverdediging uitoefent.

Dit argument nam meer dan de helft van de pleidooien van Israël in beslag. Niet alleen vond het hof dat er een plausibele zaak van genocide was, het hof noemde zelfverdediging slechts één keer in zijn tussentijdse uitspraak – en dat was alleen om op te merken dat Israël het had opgeëist. Paragraaf 40:

40. …aangezien het doel van voorlopige maatregelen is om de rechten van beide partijen te beschermen, moet het Hof in dit geval de respectieve rechten van Zuid-Afrika en Israël in overweging nemen en “afwegen”. De verweerder benadrukt dat hij de verantwoordelijkheid draagt om zijn burgers te beschermen, met inbegrip van degenen die gevangen zijn genomen en gegijzeld worden als gevolg van de aanval die plaatsvond op 7 oktober 2023. Bijgevolg beweert hij dat zijn recht op zelfverdediging cruciaal is voor elke evaluatie van de huidige situatie.

Dat het ICJ Israëls recht op zelfverdediging niet heeft bevestigd, is misschien wel het belangrijkste punt in deze tussentijdse uitspraak. Het is de hond die niet blaft. Het argument dat elke westerse leider heeft gebruikt, is door het ICJ verworpen.

Nu heeft het ICJ niet herhaald dat een bezettende macht geen recht op zelfverdediging heeft. Dat was ook niet nodig. Het negeerde gewoon Israëls speculatieve bewering.

Het kon dat doen omdat wat het verder verklaarde veel verder ging dan welke plausibele bewering van zelfverdediging dan ook. Wat me het meest opviel aan de uitspraak van het ICJ was dat de uitspraak veel gedetailleerder inging op het bewijs van genocide dan nodig was. De beschrijving was grimmig.

Paragraaf 46 is hier cruciaal:

46. Het Hof merkt op dat de militaire operatie die Israël uitvoert na de aanval van 7 oktober 2023 heeft geleid tot een groot aantal doden en gewonden, evenals de massale vernietiging van woningen, de gedwongen ontheemding van de overgrote meerderheid van de bevolking en uitgebreide schade aan de civiele infrastructuur.Hoewel de cijfers met betrekking tot de Gazastrook niet onafhankelijk geverifieerd kunnen worden, blijkt uit recente informatie dat 25.700 Palestijnen gedood zijn, meer dan 63.000 gewonden zijn gerapporteerd, meer dan 360.000 woningen zijn verwoest of gedeeltelijk beschadigd en ongeveer 1,7 miljoen mensen in eigen land ontheemd zijn geraakt (zie het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties) (OCHA), Hostilities in the Gaza Strip and Israel  gerapporteerde impact, dag 109 (24 jan. 2024)).

De reden dat dit zo cruciaal is, is dat het Hof niet zegt dat Zuid-Afrika dit beweert. Het Hof zegt dat dit de feiten zijn. Het is een vaststelling van de feiten door het Hof. Ik kan het belang van deze beschrijving door het Hof van de stand van zaken in Gaza niet genoeg benadrukken.

Het Hof gaat vervolgens gedetailleerd in op de weergave van de feitelijke situatie door de Verenigde Naties, waarbij drie verschillende hoge functionarissen uitvoerig worden geciteerd, waaronder Philippe Lazzarini, commissaris-generaal van UNRWA:

49. Het Hof neemt verder nota van de verklaring van de commissaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten (UNRWA), de heer Philippe Lazzarini, op 13 januari 2024:

Het is 100 dagen geleden dat de verwoestende oorlog begon, waarbij mensen in Gaza werden gedood en ontheemd, na de gruwelijke aanvallen die Hamas en andere groepen uitvoerden tegen mensen in Israël. Het zijn 100 dagen van beproeving en angst voor gijzelaars en hun families.

In de afgelopen 100 dagen veroorzaakten aanhoudende bombardementen in de Gazastrook de massale verplaatsing van een bevolking die in een staat van flux is  voortdurend ontworteld en gedwongen om ’s nachts te vertrekken, alleen om te verhuizen naar plaatsen die net zo onveilig zijn. Dit is de grootste verplaatsing van het Palestijnse volk sinds 1948.

Deze oorlog heeft meer dan 2 miljoen mensen getroffen  de gehele bevolking van Gaza. Velen zullen levenslange littekens meedragen, zowel fysiek als psychologisch. De overgrote meerderheid, waaronder kinderen, zijn diep getraumatiseerd.

Overvolle en onhygiënische UNRWA-onderkomens zijn nu ’thuis’ geworden voor meer dan 1,4 miljoen mensen. meer dan 1,4 miljoen mensen. Het ontbreekt hen aan alles, van voedsel tot hygiëne tot privacy. Mensen leven in onmenselijke omstandigheden, waar ziektes zich verspreiden, ook onder kinderen. Ze leven in het onleefbare, met de klok die snel richting hongersnood tikt.

Vooral de situatie van kinderen in Gaza is hartverscheurend. Een hele generatie van kinderen is getraumatiseerd en het zal jaren duren voordat die is genezen. Duizenden zijn gedood, verminkt en wees geworden. Honderdduizenden zijn verstoken van onderwijs. Hun toekomst is in gevaar, met verstrekkende en langdurige gevolgen.” (UNRWA, “De Gazastrook: 100 dagen van dood, vernietiging en ontheemding”, Verklaring van Philippe Lazzarini, commissaris-generaal van UNRWA, 13 jan. 2024.)

50. De UNRWA-commissaris-generaal verklaarde ook dat de crisis in Gaza wordt “verergerd door ontmenselijkend taalgebruik” (UNRWA, “De Gazastrook: 100 dagen van dood, vernietiging en verklaring van Philippe Lazzarini, commissaris-generaal van UNRWA, 13 januari 2024).

Dit verklaart natuurlijk waarom de onmiddellijke reactie op de uitspraak van het ICJ een gecoördineerde aanval was van Israël en de gecombineerde imperialistische mogendheden op de UNRWA, bedoeld om de genocide te versnellen door de hulp stop te zetten, om een propaganda tegengeluid te geven op de uitspraak van het ICJ en om de geloofwaardigheid van het bewijs van de UNRWA voor het Hof te verminderen.

Het Hof werkt zeer nauw samen met de VN en maakt deel uit van het VN-systeem. Het heeft een bijzonder nauwe band met de Algemene Vergadering van de VN – veel zaken van het Hof zijn gebaseerd op verzoeken van de Algemene Vergadering van de VN. Over twee weken begint het Hof zijn inhoudelijke hoorzittingen over de rechtspositie in de bezette Palestijnse gebieden, op verzoek van de Algemene Vergadering. Er zijn vijf specifieke verwijzingen naar de Algemene Vergadering in de uitspraak.

Het Hof heeft veel tijd besteed aan het schetsen van de feiten van de zich ontwikkelende genocide in de Gazastrook. Het hoefde dat lang niet zo gedetailleerd te doen en er is veel te weinig aandacht aan besteed. Ik was net zo verbaasd over hoeveel details de rechtbank gaf over het bewijs van genocidale bedoelingen door Israël.

Het is vooral vernederend voor Israël dat het Hof het Israëlische staatshoofd, de president van Israël zelf, citeerde als duidelijk bewijs van genocidale bedoelingen, samen met twee andere ministers.

51. In dit verband heeft het Hof nota genomen van een aantal verklaringen van hoge Israëlische functionarissen. Het vestigt in het bijzonder de aandacht op de volgende voorbeelden.

52. Op 9 oktober 2023 kondigde de heer Yoav Gallant, minister van Defensie van Israël, aan dat hij een een “volledig beleg” van Gaza Stad had bevolen en dat er “geen elektriciteit, geen voedsel, geen brandstof” zou zijn en dat “alles [was] afgesloten”. De volgende dag verklaarde minister Gallant, in gesprek met Israëlische troepen aan de grens met Gaza:

“Ik heb alle beperkingen losgelaten … . Jullie hebben gezien waartegen we vechten. We vechten tegen menselijke beesten. Dit is de ISIS van Gaza. Dit is waar we tegen vechten… Gaza zal niet meer worden zoals het was. Er zal geen Hamas zijn. We zullen alles elimineren. Als het niet één dag duurt, dan duurt het een week, weken of zelfs maanden, we zullen alle locaties bereiken.”

Op 12 oktober 2023 verklaarde de heer Isaac Herzog, president van Israël, verwijzend naar Gaza: “We werken, opereren militair volgens de regels van het internationaal recht. Ondubbelzinnig. Het is een hele natie daar die verantwoordelijk is. Het is niet waar deze retoriek over burgers die niet op de hoogte zijn, die niet bij de strijd betrokken zijn. Het is absoluut niet waar. Ze hadden kunnen opstaan. Ze hadden kunnen vechten tegen dat kwaadaardige regime dat Gaza overnam door een staatsgreep. Maar we zijn in oorlog. We zijn in oorlog. Wij zijn in oorlog. We verdedigen onze woningen. Dat is de waarheid. En wanneer een natie zijn woning beschermt, vecht het. En wij zullen vechten tot we hun ruggengraat hebben gebroken.”

Op 13 oktober 2023 verklaarde de heer Israel Katz, toenmalig minister van Energie en Infrastructuur van Israël, op X (voorheen Twitter): “We zullen de terroristische organisatie Hamas bestrijden en vernietigen. De gehele burgerbevolking in Gaza wordt bevolen onmiddellijk te vertrekken. We zullen winnen. Ze zullen geen een druppel water of een enkele batterij ontvangen totdat ze de wereld verlaten.”

Nogmaals, dit is niet de uitspraak van het Hof dat Zuid-Afrika dit heeft beweerd. Het is een vaststelling van een feit door het Hof. Het ICJ heeft al vastgesteld dat Israëls ontkenning in de rechtszaal van het aanzetten tot genocide onwaar is.

Denk hier nu eens over na: de dag nadat president Herzog een genocidale verklaring had afgelegd, zoals vastgesteld door het Internationaal Gerechtshof, werd hij onyvangen door Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement., en werd hij van hunj “volledige steun” verzekerd.

Als je de details bekijkt van wat het Hof heeft vastgesteld als de feitelijke feiten van de zaak, in dood en vernietiging en in opzet, dan twijfel ik er niet aan dat dit een rechtbank is die op dit moment van plan is om Israël schuldig te verklaren aan genocide zodra de inhoudelijke zaak voor het Hof komt.

Alle argumenten van Israël zijn verworpen. Stuk voor stuk. De aanzienlijke moeite die Israël zich getroostte om de zaak op procedurele gronden te laten seponeren, werd van tafel geveegd. Zelfverdediging ook. En in zijn vaststellingen van de feiten heeft het Hof de Israëlische leugens over het vermijden van burgerslachtoffers, de verantwoordelijkheid van Hamas voor de schade aan de infrastructuur en de toegang van noodhulp tot Gaza duidelijk als onwaar bestempeld.

70. Het Hof is van oordeel dat de burgerbevolking in de Gazastrook uiterst kwetsbaar blijft. Het herinnert eraan dat de militaire operatie die Israël na 7 oktober 2023 heeft uitgevoerd, heeft geresulteerd tot, onder meer tienduizenden doden en gewonden en de vernietiging van woningen, scholen, medische voorzieningen en andere vitale infrastructuur, evenals massale ontheemding (zie paragraaf 46 hierboven). Het Hof merkt op dat de operatie nog steeds voortduurt en dat de premier van Israël op 18 januari 2024 heeft aangekondigd dat de oorlog “nog vele lange maanden zal duren”. Op dit moment hebben veel Palestijnen in de Gazastrook geen toegang tot de meest elementaire voedingsmiddelen, drinkwater, elektriciteit, essentiële medicijnen of verwarming.

Dat zijn de feiten van wat er is gebeurd.

Laat u niet in verwarring brengen door het ontbreken van het woord “staakt-het-vuren” in het bevel van het Hof. Wat het Hof heeft bevolen komt daar heel dicht bij in de buurt. Het heeft het Israëlische leger expliciet bevolen te stoppen met het doden van Palestijnen.

HET HOF,

Geeft de volgende voorlopige maatregelen aan:

(1) Met vijftien stemmen voor en twee stemmen tegen,

neemt de staat Israël, overeenkomstig zijn verplichtingen krachtens het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, met betrekking tot de Palestijnen in Gaza alle maatregelen die in zijn macht liggen om het plegen van alle onder artikel II van dit Verdrag vallende daden te voorkomen, in het bijzonder

(a) het doden van leden van de groep

(b) het veroorzaken van ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan leden van de groep

(c) het opzettelijk aan de groep levensomstandigheden toebrengen die berekend zijn om haar fysieke gehele of gedeeltelijke fysieke vernietiging van de groep te bewerkstelligen; en

(d) het opleggen van maatregelen om geboorten binnen de groep te voorkomen;

VOOR: president Donoghue; ondervoorzitter Gevorgian; rechters Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; rechter ad hoc Moseneke;

TEGEN: rechter Sebutinde; rechter ad hoc Barak;

(2) Met vijftien stemmen voor en twee tegen,

De Staat Israël zorgt er met onmiddellijke ingang voor dat zijn militairen geen handelingen verricht als omschreven in punt 1 hierboven;

VOOR: Voorzitter Donoghue; ondervoorzitter Gevorgian; rechters Tomka, Abraham, Bennouna, Yusuf, Xue, Bhandari, Robinson, Salam, Iwasawa, Nolte, Charlesworth, Brant; rechter ad hoc Moseneke;

TEGEN: rechter Sebutinde; rechter ad hoc Barak;

Dat is absoluut duidelijk. En hoewel ik accepteer dat het tautologisch is, in de zin dat het Israël opdraagt zich te houden aan een verdrag dat Israël al verplicht is na te leven, is er geen duidelijker aanwijzing dat het Hof van mening is dat Israël zich op dit moment niet aan het verdrag houdt.

Dus wat gebeurt er nu?

Israël heeft gereageerd door meer dan 180 Palestijnse burgers te doden sinds het bevel van het Internationaal Gerechtshof werd gegeven. Als dat zo doorgaat, kan Zuid-Afrika bij het Hof terugkomen voor meer dringende maatregelen, nog voordat het bevolen maandelijkse rapport van Israël klaar is. Algerije heeft aangekondigd het bevel te zullen voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad voor handhaving.

Ik betwijfel of de Verenigde Staten hun veto zullen uitspreken. Israël en zijn aanhangers hebben schizofreen gereageerd op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Aan de ene kant is het ICJ veroordeeld als antisemitisch. Aan de andere kant is het officiële verhaal (ongelooflijk) om te beweren dat Israël de zaak feitelijk gewonnen heeft, terwijl de berichtgeving in de reguliere media wordt geminimaliseerd. Dit werd versterkt door de massale en gecoördineerde aanval op UNRWA, om alternatieve krantenkoppen te creëren.

Het is moeilijk om te beweren dat Israël op de een of andere manier gewonnen heeft en tegelijkertijd te proberen de handhaving van het bevel door de VN-Veiligheidsraad te blokkeren. Mijn vermoeden is dat er een tweesporenbeleid zal worden voortgezet: doen alsof er geen genocide is en Israël het “onnodige” bevel gehoorzaamt, en tegelijkertijd het ICJ en de VN in bredere zin aanvallen en belachelijk maken.

Wat het ICJ ook zei, Israël zou de genocide niet hebben gestopt; dat is de eenvoudige waarheid. De onmiddellijke reactie van de VS en hun bondgenoten op het bevel was om te proberen de genocide te versnellen door het hulpverleningswerk van de VN lam te leggen. Ik moet bekennen dat ik niet zoiets wreed en schaamteloos had verwacht.

De raderen van God malen langzaam, maar ze malen buitengewoon klein. Nu het ICJ een potentiële genocide zo sterk heeft gesignaleerd, zou het wel eens de taak van rechters in individuele landen kunnen zijn om de internationale steun voor de genocide te beteugelen. Zoals ik in detail heb uitgelegd, is de Genocide Conventie opgenomen in de Britse wet door de International Criminal Court Act van 2001.

Er zullen ongetwijfeld notulen zijn uitgegeven door juridische adviseurs van de Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) die waarschuwen dat ministers nu het risico lopen om persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld volgens de Britse wet voor medeplichtigheid aan genocide, mochten de wapentransporten en andere militaire en inlichtingensamenwerking met de Israëlische genocide doorgaan. In de VS zijn in Californië al hoorzittingen begonnen over een aanklacht wegens medeplichtigheid aan genocide tegen Joe Biden.

Natuurlijk zou ik willen dat dit allemaal sneller ging. Dat zal niet gebeuren. De Algemene Vergadering van de VN kan Israël schorsen uit de VN. Er zijn andere nuttige acties te ondernemen. Maar dit is een lange weg, geen snelle oplossing, en mensen zoals jij en ik blijven een vitale rol spelen, zoals iedereen dat doet, in het gebruik van de macht van het volk om de controle terug te winnen van een wrede politieke klasse van moordenaars.

Dit was een goede overwinning. Ik ben blij dat deze koers waarvoor ik heb gepleit en gelobbyd heeft gewerkt en de druk op de zionisten heeft verhoogd, en dat mijn oordeel dat het Internationaal Gerechtshof niet slechts een NAVO-instrument is zoals het corrupte Internationaal Strafhof, gerechtvaardigd is.

Het kan de baby’s die vannacht zijn gedood en verminkt of de baby’s die de komende dagen zullen sterven, niet helpen. Maar het is een sprankje hoop aan de horizon.


Craig Murray is een auteur, journalist en mensenrechtenactivist. Hij was Brits ambassadeur in Oezbekistan van augustus 2002 tot oktober 2004 en rector van de Universiteit van Dundee van 2007 tot 2010.


Het originele artikel Has International Law Survived, or Has the Western Political Class Killed It? vind je terug op Craig’s blog. De vertaling werd verzorgd door Plutopia.

De standpunten in dit artikel zijn uitsluitend die van de auteur en kunnen al dan niet een weergave zijn van de standpunten van Plutopia.be

Authors

  • Craig Murray

    Craig Murray is een auteur, omroeper en mensenrechtenactivist. Hij was Brits ambassadeur in Oezbekistan van augustus 2002 tot oktober 2004 en rector van de Universiteit van Dundee van 2007 tot 2010.

    Bekijk Berichten
  • Albert Einstein

    Albert Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clerk Maxwell. Einstein werd vooral bekend vanwege de twee relativiteitstheorieën: de speciale relativiteitstheorie van 1905 en de algemene relativiteitstheorie van 1915 en volgende jaren, die de speciale relativiteitstheorie uitbreidt door ook plaats in te ruimen voor de zwaartekracht. Hij publiceerde meer dan 300 wetenschappelijke en meer dan 150 niet-wetenschappelijke werken. In zijn latere jaren schreef Einstein uitvoerig over filosofische en politieke onderwerpen. Hij wordt vaak samen met Max Planck beschouwd als de vader van de moderne natuurkunde.

    Bekijk Berichten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here